Các phòng chuyên môn   /  Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác quốc tế
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
Ngày đăng: 10/12/2017
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  293   /QĐ-BĐKH

                 Hà Nội, ngày   25  tháng  9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế

­­CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế là đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về khoa học, công nghệ

a) Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Cục; theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện;

b) Xây dựng và trình Cục trưởng ban hành quy chế về quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Cục;

c) Tham gia xây dựng, trình Cục trưởng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến hoạt động biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu;

d) Tổ chức thẩm định, xét duyệt về nội dung đề xuất các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan đến biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Cục;

đ) Theo dõi, quản lý, tổ chức đánh giá, nghiệm thu các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Cục; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý của Cục;

e) Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục;

g) Thường trực hội đồng khoa học công nghệ của Cục.

2. Về hợp tác quốc tế

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng chiến lược, chương trình, dự án hợp tác quốc tế có liên quan; tổng hợp, xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm của Cục;

b) Chủ trì tổng hợp, thẩm định các đề xuất chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế của Cục;

c) Tổng hợp, xây dựng nội dung đàm phán, gia nhập, thực hiện các điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu;

d) Chủ trì, phối hợp hướng dẫn, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); cập nhật NDC theo yêu cầu của Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu; cung cấp thông tin thực hiện NDC theo phân công của Cục trưởng;

đ) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Cục;

e) Đề xuất, trình Cục trưởng việc cử công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục tham gia, tham dự hội nghị, hội thảo, các hoạt động hợp tác quốc tế khác và đi học tập nghiên cứu ở nước ngoài; làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu tại Cục theo kế hoạch hợp tác giữa Cục với các cơ quan, tổ chức quốc tế.

3. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

4. Chủ trì xây dựng, tổ chức triển khai, quản lý và giám sát thực hiện Khung chính sách Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).

5. Giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; cơ quan chuyên trách quốc gia của Mạng lưới và Trung tâm Công nghệ khí hậu (CTCN); thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto và Thỏa thuận Paris; thường trực ban công tác đàm phán về biến đổi khí hậu; thường trực Uỷ ban hỗn hợp thực hiện Cơ chế tín chỉ chung (JCM).

6. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối liên hệ với các hội, tổ chức phi chính phủ; theo dõi, báo cáo Cục trưởng về hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo vệ tầng ô-dôn và tăng trưởng xanh gắn với biến đổi khí hậu.

7. Quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Cục theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định.

9. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Công chức của Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như khoản 2, Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c);

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;

- Lưu: VT, VP.20.

CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuệ

 

 

Các tin khác