Giới thiệu   /  Chức năng nhiệm vụ
Quyết định số 379/QĐ-BTNMT sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu Quyết định số 379/QĐ-BTNMT sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu Ngày đăng: 25/06/2020 Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 2 Quyết định số 1266/QĐ- BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...