Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
1 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu(380/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
2 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu(379/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn(378/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính(377/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
5 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng(376/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
6 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu(2828/QĐ-BTNMT)

25/10/2022 Còn hiệu lực
7 Phụ Lục Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN năm 2022(PL QĐ334)

10/10/2022 Còn hiệu lực
8 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Biến đổi khí hậu(334/QĐ-BĐKH)

10/10/2022 Còn hiệu lực
9 Công khai thực hiện dự toán NSNN đến Quý III năm 2022(1043/BĐKH-KHTC)

29/09/2022 Còn hiệu lực
10 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường(68/2022/NĐ-CP)

22/09/2022 Còn hiệu lực
11 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030(942/QĐ-TTg)

05/08/2022 Còn hiệu lực
12 Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050(896/QĐ-TTg)

26/07/2022 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10