Đơn vị sự nghiệp   /  Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu 2022 Ngày đăng: 30/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu Ngày đăng: 21/09/2017 Quyết định 2255/QĐ - BTNMT ngày 21 tháng 9 năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu
Cơ cấu tổ chức Ngày đăng: 21/09/2017 Quyết định 2255/QD - BTNMT ban ngày 21 tháng 09 năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng phó BĐKH trực thuộc Cục BĐKH