Giới thiệu
Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu Ngày đăng: 25/10/2022 Cục Biến đổi khí hậu có 7 đơn vị trực thuộc: phòng tổng hợp (Văn phòng, Kế hoạch-Tài chính); 3 phòng chuyên môn (thích ứng biến đổi khí hậu, Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu, Giảm...