Giới thiệu   /  Cơ cấu tổ chức
Tổ chức Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 25/10/2022 Tải file đính kèm
Cục Biến đổi khí hậu có 7 đơn vị trực thuộc: phòng tổng hợp (Văn phòng, Kế hoạch-Tài chính); 3 phòng chuyên môn (thích ứng biến đổi khí hậu, Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu, Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn) và 02 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Phát triển các-bon thấp)

1. Văn phòng.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.

3. Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn.

4. Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu.

5. Phòng Kinh tế và Thông tin biến đổi khí hậu.

6. Trung tâm Phát triển các-bon thấp.

7. Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu.