Các phòng chuyên môn   /  Phòng Kế hoạch - Tài chính
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày đăng: 10/12/2017
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Số:  292 /QĐ-BĐKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

          Hà Nội, ngày    25  tháng 9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1266 /QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu giúp Cục trưởng thực hiện công tác kế hoạch, tài chính và thực hiện trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Cục trưởng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước 5 năm, 3 năm, hàng năm của Cục.

2. Thẩm định, trình Cục trưởng danh mục mở mới các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn (gọi chung là dự án) trong kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; thẩm định mục tiêu, nội dung, khối lượng công việc của các dự án; điều chỉnh, bổ sung danh mục mở mới và mục tiêu, nội dung, khối lượng công việc của các dự án.

3. Thẩm định, trình Cục trưởng đề cương và dự toán chi tiết các dự án đã được Bộ phê duyệt danh mục dự án mở mới trong kế hoạch hàng năm; thẩm định dự toán đối với các dự án, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ khoa học công nghệ (bao gồm cả nguồn vốn vay, vốn nước ngoài tài trợ) do Cục chủ trì thực hiện.

4. Thẩm tra hồ sơ nghiệm thu dự án, trình Cục trưởng xác nhận kết quả thực hiện các dự án theo niên độ, kết thúc theo quy định của Bộ.

5. Chủ trì, phối hợp thẩm tra hồ sơ phê duyệt dự án hoàn thành của các đơn vị thuộc Bộ về lĩnh vực biến đổi khí hậu theo quy định của Bộ.

6. Thẩm định, trình Cục trưởng phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu, quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Cục, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Cục làm chủ đầu tư, chủ dự án.

7. Xây dựng tiêu chí ưu tiên, tổ chức rà soát, xác định danh mục dự án ưu tiên về biến đổi khí hậu; tham gia góp ý đối với các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án của các đơn vị trong và ngoài Bộ liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định.

8. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán; kiểm tra, xét duyệt, thẩm định và tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí hàng năm của các đơn vị dự toán cấp III thuộc Cục; thực hiện công tác kế toán, quyết toán của đơn vị dự toán cấp II.

9. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị dự toán cấp III thuộc Cục.

10. Chủ trì thẩm định phương án thuê, xử lý tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán cấp III thuộc Cục; tài sản các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tài trợ nước ngoài của Cục khi kết thúc.

11. Thực hiện cung cấp thông tin đăng ký tài sản nhà nước; tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Cục theo quy định.

12. Thực hiện báo cáo thống kê về biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

13. Tổng hợp các báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của Cục.

14. Tổ chức thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí theo chương trình kế hoạch của Bộ.

15. Quản lý công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc 

1. Phòng Kế hoạch - Tài chính có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Công chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 

Điều 4.  Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2, Điều 4;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà;

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Các Phó Cục trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc Cục;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;

- Lưu: VT, VP.20.

 

                CỤC TRƯỞNG                           

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuệ

Các tin khác