Các phòng chuyên môn   /  Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 10/12/2017
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Số:  290    /QĐ-BĐKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày  25  tháng   9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thích ứng biến đổi khí hậu và Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu là đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy chế, quy trình về thích ứng biến đổi khí hậu; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham mưu, đề xuất, kiến nghị việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách có liên quan tới thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế.

3. Hướng dẫn, giám sát việc đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, lồng ghép nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các giải pháp, mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

4. Tổ chức xây dựng và tổ chức triển khai hệ thống theo dõi, thẩm định, báo cáo (MRV) cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

5. Xây dựng, hướng dẫn và giám sát thực hiện Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP), xây dựng báo cáo quốc gia về thích ứng theo quy định của Công ước khí hậu.

6. Xây dựng, triển khai bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu; tổ chức thẩm định nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

7. Xây dựng báo cáo về các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương.

8. Theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện nội dung thích ứng biến đổi khí hậu thuộc Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; tham gia xây dựng, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) về thích ứng với biến đổi khí hậu.

9. Tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu; các hoạt động khác liên quan đến thích ứng biến đổi khí hậu theo phân công của Cục trưởng.

10. Quản lý công chức, tài sản thuộc Phòng theo quy định.

11. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Công chức của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Thích ứng biến đổi khí hậu, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2, Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c);

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;

- Lưu: VT, VP.20.

CỤC TRƯỞNG                 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuệ

 

Các tin khác