Các phòng chuyên môn   /  Văn phòng
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng
Ngày đăng: 10/12/2017
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI  TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Số:  288  /QĐ-BĐKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày   25 tháng  9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng  

 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Cục Biến đổi khí hậu, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện công tác văn phòng, tổ chức cán bộ và chính sách pháp chế.

Văn phòng là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác văn phòng:

a) Chủ trì xây dựng, trình Cục trưởng quy chế làm việc, nội quy, quy định của cơ quan Cục; hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được ban hành;

b) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý, năm; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo phân công của Cục trưởng;

c) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin, bảo mật của cơ quan Cục; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Cục;

d) Chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các buổi làm việc của Lãnh đạo Cục; chuẩn bị các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Cục;

đ) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, quốc phòng, tự vệ;

e) Tổng hợp lịch làm việc tuần, phối hợp chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản, lập hồ sơ các cuộc họp do Lãnh đạo Cục chủ trì; thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

2. Về công tác tổ chức cán bộ

a) Giúp Cục trưởng quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, người lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Cục;

b) Xây dựng chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức thuộc Cục trình Cục trưởng;

c) Hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của Bộ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Cục.

3. Về chính sách, pháp chế:

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn; theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo phân công của Cục trưởng; kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục, tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định đối với các dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Cục trưởng;

c) Chủ trì, phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn;

d) Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra; phối hợp thực hiện công tác thanh tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn; kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật theo quy định;

đ) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Cục;

e) Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện pháp luật và tổng kết thực tiễn thi hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn;

g) Chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục chính sách, pháp luật về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn;

h) Giúp Cục trưởng trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính 5 năm, hàng năm.

5. Tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng; làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật của Cục.

6. Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm giao cho cơ quan Cục; thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp III theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của cơ quan Cục.

8. Quản lý công chức, người lao động, tài sản của Văn phòng theo quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 02 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; ký các văn bản hành chính theo uỷ quyền hoặc thừa lệnh Cục trưởng.

Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Công chức, người lao động của Văn phòng làm việc theo chế độ chuyên viên, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như khoản 2, Điều 4;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để b/c);

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;

- Lưu: VT, VP.20.

                    CỤC TRƯỞNG                                   

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuệ

Các tin khác