Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 13/04/2023
Để tăng cường công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai trong giai đoạn mới, ngày 11/4, Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Nghị quyết số 1385-NQ/ĐU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng về công tác dự báo, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội”.

Theo đó, mục tiêu của Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong chia sẻ thông tin số liệu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu giữa các lĩnh vực trong Bộ. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để triển khai hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra, Nghị quyết cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ nâng cao chất lượng dự báo; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, như: ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, công nghệ dự báo, cảnh báo. Ưu tiên các nghiên cứu cơ bản phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai có quy mô vừa và nhỏ, các thiên tại khí tượng thủy văn dị thường; xây dựng hệ thống giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng; hệ thống quan trắc tại biến địa chất; hệ thống giám sát bờ sông, bờ biển bằng công nghệ viễn thám; cập nhật, cụ thể hóa kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng; xây dựng và cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai cho cả nước, chi tiết đến từng vùng, miền, địa phương; đề xuất các biện pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, triều cường, lũ lụt, sụt lún, sạt lở đất.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, quy định cụ thể việc sử dụng, chia sẻ và kết nối liên thông thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu giữa các đơn vị trong Bộ và các bộ, ngành, địa phương và quốc tế.

Tăng cường dự báo sớm, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về các sản phẩm dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đặt biệt là nghiên cứu và thiết lập phương thức truyền thông liên ngành trong lĩnh vực dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục quán triệt, phổ biến và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mặt khác, cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục khí tượng thủy văn, Cục Biến đổi khí hậu và Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hâu cần chủ động xây dựng đề án, phương án sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng đồng bộ, thống nhất với các cơ quan, tổ chức hành chính; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy với việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở xây dựng phương án bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ và đáp ứng yêu cầu của công tác dự báo, cảnh báo, giám sát biến đổi khí hậu. Đảm bảo các mục tiêu cụ thể về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong giai đoạn tiếp theo.

Việc đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực là vấn đề mà Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh.

Đảng ủy cho rằng, cần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới, hiện đại nhằm - nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, nhất là dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất; phát triển các mô hình thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái, cộng đồng; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, kinh nghiệm với các nước, các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực, trình độ, vị thế cho Ngành khí tượng thủy văn Việt Nam với vai trò là trung tâm dự báo khu vực của Tổ chức  Khí tượng thế giới. Có kế hoạch đào tạo, cử chuyên gia, đại diện của Việt Nam tham gia vào các cơ quan, tổ chức, diễn đàn điều hành của Tổ chức Khí tượng thế giới và các tổ chức quốc tế khác về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ TN&MT có trách nhiệm quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, tận dụng mọi nguồn lực để lồng ghép, triển khai Nghị quyết này một cách hiệu quả thiết thực trong thời gian tới.

Việt Anh

Các tin khác