Tin tức / Tin hoạt động
HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ COP26 HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM VÀ KỊCH BẢN BĐKH CẬP NHẬT NĂM 2020
Ngày đăng: 07/12/2021 Tải file đính kèm

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ COP26 - HÀNH ĐỘNG CỦA VIỆT NAM
VÀ KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CẬP NHẬT NĂM 2020

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021 (Thứ Ba)

Đường link tham dự Hội thảo:

https://us06web.zoom.us/j/87527713273?pwd=aTVuNk5lajRndEFHTEhza1RuYjRqQT09

Webinar ID: 87527113273; Passcode: 823617

Tài liệu hội thảo: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3756/CHUONG-TRINH-HOI-THAO-CONG-BO-KET-QUA-HOI-NGHI-COP26.html

Kịch bản biến đổi khí hậu: http://www.dcc.gov.vn/kien-thuc/1090/Kich-ban-bien-doi-khi-hau-cap-nhat-nam-2020.html

AGENDA

OUTCOMES OF COP26 - ACTIONS FROM VIET NAM,

ANNOUNCEMENT OF CLIMATE CHANGE SCENARIOS - 2020 VERSION

Ha Noi, December 07, 2021 (Tuesday)

Link to join the meeting:

https://us06web.zoom.us/j/87527713273?pwd=aTVuNk5lajRndEFHTEhza1RuYjRqQT09

Webinar ID: 87527113273

Passcode: 823617

Workshop materials: http://www.dcc.gov.vn/tin-tuc/3756/CHUONG-TRINH-HOI-THAO-CONG-BO-KET-QUA-HOI-NGHI-COP26.html

Các tin khác