Tin tức / Hội nghị COP các Bên tham gia UNFCCC
Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 30/03/2023
Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 739/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Mục đích của Kế hoạch nhằm phân công nội dung, nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và xác định danh mục các nhiệm vụ nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện mục tiêu cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26; thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu

Để triển Kế hoạch khai hiệu quả, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra 06 nhóm nhiệm vụ sau:

1.Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách: Sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lồng ghép các nội dung thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26; rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để triển khai thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu; Hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch; rà soát, cập nhật các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với mục tiêu cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26; Xây dựng các quy định hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon; đấu giá, chuyển giao, vay mượn và nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính; Xây dựng Đề án triển khai thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với nhóm G7 và các đối tác phát triển; Rà soát, cập nhật danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo quy định của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu; Đánh giá tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon (CBAM) của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đối với Việt Nam; Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực quản lý chất thải;Xây dựng mô hình đánh giá rủi ro đa chiều tài nguyên đất phục vụ xây dựng chiến lược sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất, ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Thực hiện các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính: Đánh giá tiềm năng, trữ lượng các loại khoáng sản phục vụ sản xuất pin năng lượng, lưu trữ năng lượng, ứng dụng trong lắp ráp các thiết bị, phương tiện thân thiện với môi trường; Điều tra, khảo sát, đánh giá tổng thể tiềm năng năng lượng bức xạ, gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển năng lượng tái tạo; Thử nghiệm công nghệ khí hoá than, thu hồi, chôn lấp các-bon tại các vỉa than ngầm bể sông Hồng; Nghiên cứu, triển khai thí điểm các giải pháp thu hồi, lưu giữ các-bon từ các nguồn phát thải lớn cho một số lĩnh vực, vùng có tiềm năng; Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khí phát điện và chôn lấp bán hiếu khí, phát điện sinh khối;

3.Thực hiện các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu: Rà soát, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ thực hiện sáng kiến của Liên hợp quốc về “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”;Điều tra, đánh giá và đề xuất mô hình phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu đối với khu vực miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung; Bảo vệ, phục hồi và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái biển và các hệ sinh thái ngập nước quan trọng. Cải thiện, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm; quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước; Triển khai các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên (NbS), dựa vào hệ sinh thái (EbA) và dựa vào cộng đồng (CbA); Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) phục vụ giám sát, nâng cao hiệu quả quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; giám sát, điều hoà, phân phối tài nguyên nước. Xây dựng hệ thống theo dõi, quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước; Hoàn thiện hệ thống giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

4. Nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, truyền thông: Tổng hợp, xác định và tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; Rà soát, xây dựng và cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo về ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên, học viên các trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc ngành tài nguyên và môi trường; Rà soát, xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ, công chức; Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

5. Giám sát, đánh giá: Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định; Tổ chức rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Huy động sự tham gia và phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát phát thải và thực hiện giảm phát thải khí nhà kính.

NDD

Các tin khác