Tin tức / Tin hoạt động
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023
Ngày đăng: 15/02/2023
Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tuyển dụng viên chức 2023  của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Phát triển các-bon thấp đã được phê duyệt, Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại 02 Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục, cụ thể như sau:

Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu: 08 chỉ tiêu

Trung tâm Phát triển các-bon thấp: 08 chỉ tiêu

Toàn văn Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục biến đổi khí hậu:

http://www.dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1103/Thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023-cua-Cuc-Bien-doi-khi-hau.html

https://monre.gov.vn/Portal/Pages/ThongBao.aspx?pID=471

Các tin khác