Tin tức / Tin bảo vệ tầng ô - dôn
Ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy – Yêu cầu an toàn trong sản xuất
Ngày đăng: 10/06/2021 Tải file đính kèm
Ngày 08/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu về an toàn trong sản xuất. Cơ quan chủ trì tổ chức xây dựng Tiêu chuẩn là Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn là các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt PU sử dụng chất trợ nở có tính cháy như cyclo pentan, metyl format,… Áp dụng Tiêu chuẩn là cơ sở để các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt tiêu chuẩn hóa và quy trình hóa cụ thể các biện pháp, hoạt động đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất, tăng cường an toàn và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sử dụng chất trợ nở có tính cháy. Các doanh nghiệp được khuyến khích áp dụng Tiêu chuẩn khi chuyển đổi công nghệ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng các chất trợ nở có tính cháy nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Tiêu chuẩn cũng là một trong những công cụ hữu ích giúp các cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát các vấn đề liên quan đến sử dụng các chất trợ nở có tính cháy nói riêng và hoạt động an toàn sản xuất nói chung trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMP II) bao gồm mục tiêu loại trừ HCFC-141b trộn sẵn trong polyol trong lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt. Xốp cách nhiệt PU được sử dụng rất phổ biến trong cuộc sống và được sản xuất từ isocyanat, polyol, chất xúc tác amin và chất trợ nở (chất tạo xốp). Chất trợ nở sử dụng phổ biến trong sản xuất xốp cách nhiệt là HCFC-141b (CH3CCl2F) - chất làm suy giảm tầng ô-dôn, có tiềm năng làm nóng lên toàn cầu (GWP) gấp 725 lần so với khí cacbon dioxit (CO2). Sử dụng HCFC-141b trong sản xuất xốp cách nhiệt được loại trừ và thay thế bằng các chất trợ nở không làm suy giảm tầng ô-dôn, thân thiện hơn với môi trường nhưng có tính cháy như cyclo pentan (C5H10), metyl format (HCOOCH3). Trong khuôn khổ Dự án HPMP II, các doanh nghiệp sản xuất xốp PU được tài trợ để chuyển đổi sang công nghệ không sử dụng HCFC-141b trộn sẵn trong polyol. Trước đó, năm 2015, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn HCFC-141b nguyên chất trong hoạt động sản xuất xốp cách nhiệt. Theo lộ trình, từ ngày 01/01/2022 Việt Nam cấm nhập khẩu chất HCFC-141b trộn sẵn trong polyol theo cam kết thực hiện Nghị định thư Montreal.

Cục Biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 Link tải TCVN 13334:2021: http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1072/Tieu-chuan-quoc-gia-TCVN-13334:2021-ve-xo%CC%81p-ca%CC%81ch-nhie%CC%82t-polyuretan-(PU)-su%CC%89-du%CC%A3ng-cha%CC%81t-tro%CC%A3-no%CC%89-de%CC%83-cha%CC%81y--%E2%80%93-Yeu-cau-an-toan-trong-san-xuat.html.

Hoặc: https://drive.google.com/drive/folders/13KXBGEKsRhXconxot9rg5ZklyCR5_9NC?usp=sharing

Các tin khác