Tin tức / Tin hoạt động
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
Ngày đăng: 04/05/2021
Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ô dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp đã được phê duyệt, Cục Biến đổi khí hậu thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại 02 Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Cục, cụ thể như sau:

Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu: 03 chỉ tiêu

Trung tâm Bảo vệ tầng ô dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp: 04 chỉ tiêu/

Toàn văn Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục biến đổi khí hậu:

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1070/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2021.html

 

Các tin khác