Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Họp Thẩm định nội dung, dự toán kinh phí đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở thực hiện năm 2018 và 2019
Ngày đăng: 05/06/2018
Ngày 01 tháng 6 năm 2018, Thực hiện các quyết định 187, 188, 189/QĐ-BĐKH ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, các Hội đồng khoa học công nghệ đã tổ chức Họp Thẩm định nội dung, dự toán kinh phí đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở theo Quyết định số 240/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chủ trì các cuộc họp Hội đồng, Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cục Biến đổi khí hậu đề nghị Hội đồng xem xét, đánh giá và tư vấn cho Cục trưởng về mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu, kết quả sản phẩm dự kiến, địa chỉ áp dụng, khả năng tổ chức triển khai, tiến độ thực hiện và dự toán kinh phí của đề tài theo đúng quy định của pháp luật. Các đề tài họp xét duyệt thuyết minh và thẩm định nội dung, dự toán:

1. Nghiên cứu vai trò của công cụ dựa vào thị trường đối với thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam do ThS. Phạm Nam Hưng làm chủ nhiệm

2. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các thiết chế quản lý hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu do ThS. Vũ Đức Đam Quang làm chủ nhiệm;

3. Nghiên cứu vận hành danh mục quản lý (Registry) tín chỉ các bon cho các bên tham gia dự án giảm phát thải khí nhà kính. Thí điểm với dự án cơ chế tín chỉ chung (JCM) do ThS. Nguyễn Đình Dũng làm chủ nhiệm.

Hội đồng đánh giá cao bước đầu nghiên cứu để xây dựng đề cương của các chủ nhiệm đề tài, các dự toán kinh phí đã căn cứ đúng theo các thông tư hướng dẫn về tài chính của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Một trong số các Hội đồng làm việc

Trên cơ sở các ý kiến của Hội đồng về việc chỉnh sửa và thống nhất đề nghị cho triển khai thực hiện, các chủ nhiệm đề tài đã giải trình, tiếp thu và sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện đề cương trước khi trình Cục trưởng phê duyệt./.

Cục BĐKH

 

Các tin khác