Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Tài liệu Hội thảo 24/06/2020
PHÁT BIỂU CỦA ÔNG TĂNG THẾ CƯỜNG CỤC TRƯỞNG CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ BĐKH, ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2030
Ngày đăng: 23/06/2020 Tải file đính kèm

 

Các tin khác