Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Bản tin ô dôn
Bản tin ô-dôn số 4-2018
Ngày đăng: 22/01/2019 Tải file đính kèm
Thông tin về các hoạt động thực hiện nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong nước và quốc tế, các công nghệ mới được áp dụng trên thế giới nhằm thay thế các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.