Dự án /   /  Dự án trong nước
Thông báo Tuyển dụng chuyên gia Tư vấn đấu thầu
Ngày đăng: 02/03/2023
Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm của Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMP II) đã được phê duyệt, Ban QLDA HPMP II thông báo tuyển dụng Chuyên gia Tư vấn Đấu thầu của Ban Quản lý dự án.

Toàn văn Thông báo được đăng tải dưới đây:

https://ngocentre.org.vn/jobs/procurement-consultant-7?fbclid=IwAR38AulDttobRsSYbZyWbYx8OfZU9cfLStylPLsscRMn6GyVmR9xE0UiC18

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia Tư vấn Đấu thầu của Ban Quản lý dự án

A. Giới thiệu

Ban Quản lý Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (Ban QLDA) thuộc Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các hoạt động loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) được quy định trong Văn kiện Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMP II) theo Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Ban Chấp hành Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal. Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định tài trợ thực hiện Dự án Kế hoạch quản lý và loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II. Ban Quản lý dự án thực hiện các hoạt động: (a) hỗ trợ Cục Biến đổi khí hậu xây dựng các quy định, hướng dẫn về loại trừ các chất HCFC bền vững theo lộ trình loại trừ được quy định trong Dự án HPMP II đã được phê duyệt; (b) hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ HCFC và các tổ chức đủ điều kiện khác tại Việt Nam chuyển đổi sang các công nghệ phi HCFC một cách hiệu quả và minh bạch; (c) rà soát và thông qua các đề xuất đối với các hoạt động loại trừ HCFC do các doanh nghiệp đủ điều kiện nộp, đảm bảo các đề xuất đệ trình tuân theo các thủ tục do Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới đồng ý; (d) giám sát việc thực hiện tất cả các hoạt động được tài trợ theo Dự án HPMP II và hoàn thành các yêu cầu báo cáo của Ban Chấp hành Quỹ Đa phương, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Thế giới.

Dự án theo Hiệp định tài trợ ký giữa Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam bao gồm ba hợp phần sau:

Hợp phần 1: Loại trừ tiêu thụ HCFC

Lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí và dịch vụ bảo dưỡng điều hòa không khí

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự án thuộc lĩnh vực sản xuất và dịch vụ bảo dưỡng điều hòa không khí chuyển đổi sang sản xuất điều hòa không khí không sử dụng HCFC và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, các biện pháp về chính sách, tăng cường năng lực và thực hành tốt đối với sử dụng HFC-32.

Lĩnh vực sản xuất thiết bị lạnh

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự án trong lĩnh vực sản xuất thiết bị lạnh chuyển đổi hệ thống làm lạnh công nghiệp sang chất thay thế có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp và có chi phí hiệu quả.

Lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng thiết bị lạnh

Dự án sẽ tài trợ cho các hoạt động sau trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng thiết bị lạnh: (a) tổ chức tập huấn và chứng nhận về thực hành bảo dưỡng tốt thiết bị lạnh; (b) cung cấp bộ đồ nghề giảng dạy cho các trường dạy nghề được lựa chọn để phục vụ đào tạo, huấn luyện thao tác với các môi chất lạnh thay thế có tính cháy và cung cấp bộ đồ nghề sửa chữa, bảo dưỡng cho các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng được lựa chọn để thông tin về các chất thay thế và dự án loại trừ HCFC trong tương lai; (c) hỗ trợ kỹ thuật cho một số đơn vị sử dụng thiết bị lạnh công nghiệp về quản lý rò rỉ HCFC; (d) hỗ trợ giám sát và phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về sử dụng và loại trừ các chất HCFC.

Lĩnh vực sản xuất xốp

Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia dự án trong lĩnh vực sản xuất xốp thiết lập trạm trộn, chuyển đổi sản xuất xốp sang sử dụng các chất thay thế như hydrocarbon, methyl formate, hydrofluoroolefin hoặc các chất thay thế khác có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp và chuyển đổi sản xuất xốp XPS.

Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và chính sách

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động tăng cường năng lực dành cho chuyển đổi công nghệ, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, các nguyên tắc thực hành tốt nhất liên quan đến loại trừ HCFC, hệ thống thông tin kiểm soát và tăng cường nhận thức công chúng; (b) cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và tư vấn đối với xây dựng các quy định và chính sách loại trừ HCFC.

Hợp phần 3: Quản lý dự án

Hợp phần này hỗ trợ quản lý, giám sát, điều phối và đánh giá thực hiện dự án, bao gồm tổ chức các hội thảo khởi động và kết thúc dự án, kiểm toán tài chính, kiểm toán số liệu tiêu thụ HCFC hàng năm.

Ban QLDA chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các quy định và thủ tục khi xây dựng, chuẩn bị, phê duyệt và thực hiện dự án, xem xét cơ chế tài trợ của Nghị định thư Montreal, các điều kiện và mốc thực hiện được quy định trong Văn kiện dự án.

Ban QLDA sẽ thuê tuyển một Chuyên gia tư vấn đấu thầu để hỗ trợ Ban QLDA trong việc triển khai thực hiện Dự án HPMP II, đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu và nghĩa vụ của Dự án HPMP II. Trách nhiệm chung và công việc cụ thể cho Chuyên gia tư vấn đấu thầu được mô tả dưới đây.

B.  Nhiệm vụ và trách nhiệm

Chuyên gia tư vấn đấu thầu có trách nhiệm hỗ trợ Ban QLDA và Chuyên gia tư vấn điều phối lập kế hoạch và thực hiện Dự án HPMP II phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết của quốc gia và tập trung vào các hoạt động đầu tư để đảm bảo: (a) thực hiện tất cả các quy trình mua sắm thiết bị cho Dự án HPMP II; (b) lập kế hoạch và thực hiện các tiểu dự án đầu tư kịp thời và phù hợp với kế hoạch hoạt động hàng năm, Hiệp định tài trợ và Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án (PIM); (c) hỗ trợ Ban QLDA thuê tuyển chuyên gia tư vấn cung cấp dịch vụ, xem xét các đề xuất và báo cáo thẩm định về mua sắm, đấu thầu hiệu quả và theo lịch trình; (d) thực hiện các nhiệm vụ được giao khác của Dự án HPMP II.

Chuyên gia tư vấn đấu thầu có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

- Thực hiện công tác đấu thầu cho Ban QLDA theo quy định, quy trình đấu thầu trong Hiệp định tài trợ;

- Chuẩn bị kế hoạch đấu thầu cho Ban QLDA và thực hiện tất cả các hoạt động đấu thầu, bao gồm tuyển chọn tư vấn, mua sắm hàng hóa và các dịch vụ phi tư vấn phù hợp với Hướng dẫn về mua sắm đấu thầu của Ngân hàng Thế giới và các tài liệu dự án liên quan (Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án, vv...);

- Hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất xốp, điều hòa không khí, làm lạnh thực hiện mua sắm đấu thầu;

- Rà soát kế hoạch đấu thầu của các tiểu dự án của các doanh nghiệp sản xuất xốp, điều hòa không khí và làm lạnh;

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch đấu thầu của các tiểu dự án;

- Triển khai cơ chế phiếu mua hàng khi được phê duyệt;

- Hỗ trợ quá trình đánh giá để lựa chọn nhà cung cấp thiết bị, hàng hóa của nhà sản xuất - đơn vị tiếp nhận;

- Chuẩn bị, giám sát và thanh lý hợp đồng với Nhà cung cấp/Tư vấn đủ năng lực;

- Hỗ trợ Ban QLDA kiểm tra các thiết bị/dịch vụ cung cấp;

- Tham gia vào việc chuẩn bị Dự án HPMP giai đoạn III;

- Thực hiện các hoạt động khác theo sự phân công của Chuyên gia tư vấn điều phối.

C. Kinh nghiệm và Trình độ

- Có bằng đại học chuyên ngành liên quan như kinh tế, kỹ thuật, mua sắm đấu thầu, tài chính.

- Có 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí cán bộ đấu thầu và ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án quốc tế tại Việt Nam, ưu tiên các dự án do Ngân hàng Thế giới /Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ.

- Có hiểu biết tốt về các quy tắc và thủ tục đấu thầu của Ngân hàng Thế giới (hoặc Ngân hàng phát triển đa phương).

- Hiểu biết các nguyên tắc tổng quát về mua sắm công và quy trình phê duyệt theo Luật Đấu thầu của Việt Nam.

- Trình độ tiếng Anh tốt.

- Có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt và biết máy tính.

- Có đủ sức khỏe để làm việc theo quy định.

- Không đang trong thời gian thử việc và/hoặc tạm đình chỉ theo quy định của Việt Nam và chính sách của Ngân hàng Thế giới.

D. Khung thời gian đánh giá thực hiện:

Chuyên gia tư vấn đấu thầu dự kiến bắt đầu làm việc từ tháng 02 năm 2023.

Hợp đồng sẽ được ký cho đến khi dự án kết thúc vào cuối năm 2023 với khả năng tiếp tục giai đoạn III của dự án bắt đầu từ năm 2024. Hợp đồng áp dụng mẫu tiêu chuẩn của Ngân hàng đối với hợp đồng trung hạn theo thời gian ký với Tư vấn cá nhân.

E.  Phương pháp tuyển chọn

Ban QLDA sẽ lựa chọn Chuyên gia tư vấn đấu thầu theo phương thức lựa chọn cạnh tranh đối với các tư vấn cá nhân nêu trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn của Ngân hàng Thế giới. Các ứng viên đạt yêu cầu ban đầu sẽ được Ban QLDA mời phỏng vấn tại văn phòng dự án.

Ứng viên quan tâm phải cung cấp thông tin nêu rõ mình đủ tiêu chuẩn thực hiện công việc (miêu tả các công việc tương tự đã thực hiện, kinh nghiệm tương tự, hồ sơ lý lịch, thư giới thiệu, vv.....).

Các tin khác