Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Đánh giá, sơ kết việc thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg và đề xuất, kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung
Ngày đăng: 08/11/2016
Nhằm triển khai thi hành Luật phòng, chống thiên tai, ngày 15/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ban hành quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng thực tiễn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có Văn bản đề nghị Bộ TN&MT rà soát bổ sung, điều chỉnh Quyêt định nêu trên (Quyết định số 45/QĐ-TWPCTT ngày 11/5/2016 ban hành Kế hoạch công tác năm 2016 của Ban Chỉ đạo).

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép sửa đổi, bổ sung Quyết định này, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành đánh giá, sơ kết việc thực hiện Quyết định và đề xuất, kiến nghị các nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Báo cáo đánh giá và đề xuất, kiến nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường và qua địa chỉ email: canhbaothientai@gmail.com trước ngày 20/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

CTTĐT

Nguồn: Monre
Các tin khác