Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
13 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính(377/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
14 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng(376/QĐ-BĐKH)

31/10/2022 Còn hiệu lực
15 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu(2828/QĐ-BTNMT)

25/10/2022 Còn hiệu lực
16 Phụ Lục Báo cáo công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN năm 2022(PL QĐ334)

10/10/2022 Còn hiệu lực
17 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Biến đổi khí hậu(334/QĐ-BĐKH)

10/10/2022 Còn hiệu lực
18 Công khai thực hiện dự toán NSNN đến Quý III năm 2022(1043/BĐKH-KHTC)

29/09/2022 Còn hiệu lực
19 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường(68/2022/NĐ-CP)

22/09/2022 Còn hiệu lực
20 Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê tan đến năm 2030(942/QĐ-TTg)

05/08/2022 Còn hiệu lực
21 Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050(896/QĐ-TTg)

26/07/2022 Còn hiệu lực
22 Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050(896/QĐ-TTg)

26/07/2022 Còn hiệu lực
23 Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về BĐKH(888/QĐ-TTg)

25/07/2022 Còn hiệu lực
24 Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu(888/QĐ-TTg)

25/07/2022 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10